Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Efluella Małgorzata Brasseaux ul. Satelitarna 5 80-298 Gdańsk, (dalej: „Efluella ”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Efluella prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@flashsite.pl.pl lub na adres siedziby: ul. Satelitarna 5 80-298 Gdańsk.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Efluella?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla celów marketingowych, dla celów statystycznych, a także w celu wykonania umowy.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Firmę Efluella?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja umów zawartych przez firmę FlashSite, realizacja obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (np.: cele statystyczne, marketing) lub też Twoja uprzednia zgoda.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych albo do wykonania umowy. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcami będą m.in. następujące podmioty:
• pracownicy Efluella,
• osoby współpracujące z Efluella,
• wybrani usługodawcy Efluella (np.: podmioty świadczące usługi e-mail marketingu lub usługi informatyczne)

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu dla którego są przetwarzane lub odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

Jakie masz uprawnienia wobec Efluella w zakresie przetwarzanych Twoich danych?
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa.
Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy biuro@flashsite.pl
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy przetwarzamy Twoich dane osobowe automatycznie
(w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych, dla celów statystycznych oraz marketingowych.